Thừa phát lại – Vi bằng

DỊCH VỤ THỪA PHÁT LẠI & VI BẰNG bao gồm các giấy tờ sau :

DỊCH VỤ XIN CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai.

Mở xem thêm

DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mở xem thêm

DỊCH VỤ THỪA KẾ, CHO TẶNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quy trình, thủ tục cấp.

Mở xem thêm

DỊCH VỤ CHUYỂN MỤC ĐÍCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận mục đích sử dụng đất đai.

Mở xem thêm

DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận được phép xây dựng nhà cửa.

Mở xem thêm

DỊCH VỤ HOÀN CÔNG, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đổi giấy sử dụng đất

Mở xem thêm

TƯ VẤN PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT

Quy trình, thủ tục pháp lý

Mở xem thêm

KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT-DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐO ĐẠC

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận dự toán công trình đo đạc

Mở xem thêm