Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu

Thủ tục xin giấy phép xây dựng
26 Tháng Chín, 2018

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở, TSGLVĐ cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

  • GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
  • QSHNƠ: Quyền sỡ hữu nhà ở
  • TSGLVĐ: Tài sản gắn liền với đất
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai